ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های هشتمین کنفرانس بین المللی برند
محور های هشتمین کنفرانس بین المللی برند
راهبردهای توسعه دانش برند

    ضرورت و نقش برندسازی در حمایت از تولید ملی
    اهمیت و تأثیر برندسازی در شرایط وجود بحران اقتصادی
    برندسازی در صنایع خدمات محور
    ایجاد هویت یکپارچه برند در سازمان ها
    معماری برند و نقش آن در ایجاد و توسعه جایگاه برند
    تبیین علمی شاخص های سنجش قدرت برند و ارزش ویژه برند
    نقش ابزارهای یکپارچه ارتباط بازاریابی در فرآیند برند سازی


راهبردهای توسعه صادرات و روابط بین الملل:

    ضرورت توسعه صادرات به عنوان یکی از ارکان توسعه برند با حفظ اصول و قوانین علمی و بین المللی
    بررسی راهکارهای عملی توسعه صادرات و مسائل مرتبط با آن مانند مالکیت فکری و مسائل حقوقی
    نقش بخش خصوصی در زمینه سازی توسعه صادرات برند
    نقش دولت در زمینه سازی توسعه صادرات برند