ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» اهداف هشتمین کنفرانس بین المللی برند
اهداف هشتمین کنفرانس بین المللی برند
اهداف هشتمین کنفرانس بین المللی برند
 
•  ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
•  تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه برند پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی
•  تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمان ها و تشکل ها به امر برند سازی
•  تبیین راهکار ها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند
• فضا سازی جهت تسهیل رویه های ثبت مالکیت فکری و نام و نشان تجاری در مراجع بین المللی
• کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از مالکیت فکری برند