ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» پانل های تخصصی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
پانل های تخصصی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
پانل های تخصصی هشتمین کنفرانس بین المللی برند
 
- اهمیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و توسعه صادرات برندهای ایران

- برند سلامت و برندینگ در حوزه سلامت، چالش ها و راهکارها

 - نقش اتاقهای بازرگانی و تشکل های اقتصادی در برندسازی

- نقش تحقیق و توسعه در ایجاد، ثبت و گسترش برند

- تحلیل عوامل مؤثر در برندینگ سلامت

- اهمیت برندسازی در شکوفایی اقتصاد ورزش