ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

نشست خبری هشتمین کنفرانس بین المللی برند روز یکشنبه، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار میشود

      به گزارش دبیرخانه کنفرانس، نشست خبری هشتمین کنفرانس بین المللی برند روز یکشنبه، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود  

، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حامی ویژه کنفرانس معرفی شد.

    به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حامی ویژه کنفرانس معرفی شد

سازمان گسترش و نوسازی ایران به جمع حامیان هشتمین کنفرانس بین المللی برند پیوست

         به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان گسترش و نوسازی ایران به طور رسمی به عنوان حامی هشتمین کنفرانس بین المللی برند معرفی شد.